Giriş Sayfası Yap / Sık Kullanılanlara Ekle

Hekim hakları

Hekimlere bir takım ödevleri ve sorumlulukları yükleyebilmek için gerekliliği ön görülen haklardır. Son zamanlarda, sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi sırasında hasta hakları sık sık gündeme geliyor. Bu da paylaşımcı ve yol gösterici bir özellik taşıması gereken modern hekim hasta ilişkisi açısından vazgeçilmez bir zorunluluktur. Çünkü binlerce yıldır süregelen hasta hekim ilişkisinde hekim mutlak otoriteydi. Bu durum, geleneksel sağlık sisteminin yapılanmasının doğal sonucuydu. Geleneksel sağlık modelinde merkezde yer alan hekim tanı ve tedaviyi belirlerdi. Hastanın izlemesi gereken doğru yolu gösterirdi. Bu ailedeki babanın rolüne benziyordu. Bu tek belirleyici olmak, üstlenmesi çok zor bir yükün sorumluluğunu almaktı.

Geleneksel bu modelin çağın gelişimine uygun olarak değişim göstermesi, hekimin baba rolünü değiştirmeye başlamıştır. İnsanlığın en önemli kazanımlarından birisi olan bireysel hakların doğal, vazgeçilmez ve devredilmez haklar olarak tescil edilmesi önemli bir dönüşümün ilk adımları olmuştur. Hasta hakları ortaya çıkmıştır. Hasta hekim ilişkisi, haklar temelinde karşılıklı katılıma göre yeniden tanımlanmıştır. Bu yeni tanımlamada merkezde artık hasta vardır. Kendisine karşı yapılacak işlemlerde rızası alınmakta, tanı ve tedavi protokolleri hakkında bilgilenme hakkına sahip olmaktadır. Hekim hastayla ilgili bilgileri açıklamaya özen göstermektedir. Hasta özerk bir birey olarak ele alınmakta, hekim ve ilişkisinde en önemli tanımlayıcılık "katılımcılık" olarak belirmektedir. Bu durumda hekimin ödev ve sorumlulukları genişlemekle birlikte, daha önce söz edilmeyen hakları da gündeme gelmektedir. Hekimlerin sahip oldukları haklar şunlardır:

1-Nitelikli eğitim alma ve bilgiyi yenileme hakkı:

Hekim olabilmenin gerekli ve ön koşullarından başta gelenlerinden birisi, onun yetersizce nitelikli bir eğitim alarak, çağdaş tıp bilgi ve becerileriyle donanmış biçimde tıp fakültesinden mezun olma hakkıdır.

Nitelikli bir eğitim olma hakkını yaşama geçirememiş hekimi, yeterli bilgi beceri tutturamamakla suçlamanın ve onu ülke düzeyinde düşük nitelikli biçimde gerçekleştiren bir eğitimin sonuçlarından sorumlu saymanın mantıklı bir gerekçesini bulabilmek oldukça güçtür.

2-Yeterli Ücret Edinme Hakkı

Her alanda olduğu gibi, bilgi ve emek yoğun bir insan etkinliği alan hekimliğin de bir ücret karşılığı olmalıdır.

3-Meslek uygulaması sırasında:

Hekimin meslek uygulaması sırasında dile getirilmesi gereken haklarının başlıcaları şunlardır;
Baskı altında olmadan mesleğini uygulama hakkı.
Çağdaş, bilimsel olanaklardan yararlanma hakkı.
Hastayı reddetme hakkı.
Mesleki risklerden korunma hakkı
Danışma hakkı
Hekimin kendi değerlerine ters düşen durumlardan kaçınma hakkı.
Hekimin yönetsel süreçlere katılma hakkı
Hekimin danışma hakkı
İyileşme garantisi vermeme hakkı
Yeterli zaman ayırma hakkı
Tanıklıktan çekilme hakkı
Tedavi yöntemini seçme hakkı

Hekimlik mesleğinin uygulanması sırasında evrensel düzeyde geçerlilik taşıyan etik ilkelere uyabilmek bir hekim hakkıdır. Hekimlerin eğitimleri boyunca edindikleri bilgi ve becerilerini etik dışı taleplerin hizmetine sunmama hakları olmalıdır. Eğitim süresince öğrenilen teknolojik düzeyin yakalanabilmesi ve aletlerin de meslek uygulaması sırasında ulaşılabilir olmasını beklemek, hekimin önde gelen haklarındandır. Hekimlerin meslek uygulaması sırasında karşılaşacakları bir takım risklerden koruma hakları olmalıdır. Çağımızın hekimlik uygulamasının gerektirdiği hekim haklarından birisi de gerek duyulduğu anda teknik, bilimsel ya da etik danışmanlık alabilme hakkıdır.

4-Aydın kimliği oluşturabilme ve bunu sürdürebilme hakkı

Hekim kimliği, tıp fakültelerine adım atmayla başlayan, yorucu ve oldukça zahmetli bir öğrenim sürecinde biçimlenen bir kimliktir. Tıbbın evrimsel gelişimi boyunca hekimlerin öne çıkış gerekçelerinden birisi, onların aydın özelliklerinin ön planda olmasıdır.
| 2275 Kez okundu
| Arkadaşına Gönder | Sayfayı Yazdır | <<< Geri Dön